title
 

Reklamačné podmienky


Ak zákazník zistí ,že tovar je nefunkčný, alebo inak chybný do 7 pracovných dní od prevzatia výrobku môže tovar dopraviť osobne, alebo ho zaslať na adresu spoločnosti GOLEM TECH s. r. o. (ďalej GOLEMTECH). Po posúdení reklamácie a ak reklamácia bude uznaná, bude tovar vymenený za nový a bezplatne zaslaný späť.


Ešte pred poslaním tovaru konzultujte chybu na niektorom z našich kontaktných čísiel alebo e-mailom na predajna@golemtech.sk. V prípade neoprávnenej reklamácie bude naúčtované prepravné a servisný zásah technika podľa platného cenníka servisných prác!

Pri uplatnení reklamácie do 7dní od kúpy je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a faktúry. Záručná doba je stanovená v záručnom alebo dodacom liste dodaným s výrobkom. Spoločnosť GOLEM TECH s.r.o. si vyhradzuje právo predĺžiť dobu vybavenia reklamácie pre tovar, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi na dobu nevyhnutne potrebnú na opravu tovaru maximálne však 30dní ako určuje zákon. Doba vybavenia reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru servisným strediskom. Oprava v záručnej dobe je bezplatná.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k poruche došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli…), alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie


V prípade, kedy predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) je uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (menovite elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia plnenia. Len v prípade, pokiaľ by dodávateľ neposkytol spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 53 občianskeho zákonníka povinný poskytnúť, je táto lehota 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne poskytnuté v jeho priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a začína od tej doby plynúť lehota 7 dní. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 53 odst. 7 Občianskeho zákonníka, ktorými sú menovite zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom. Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vracia tovar na adresu dodávateľa. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku za tovar zaplatenú. Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených občianskym zákonníkom (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

Poplatky
V cene tých výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky do recyklačného fondu a za autorské práva.

Košík
Počet kusov : 0
Počet položiek : 0

Suma:
EUR : 0,00 s DPH
Akcie
Ak ste niekde našli lepšiu cenu na niektorý náš produkt, dajte nám o tom vedieť!

Názov produktu:

Info o lepšej cene:

Kontrolný reťazec:

diskusia
Prosím opíšte len červené znaky.