title
 

Obchodné podmienky


Podmienky elektronického obchodu

Vzájomná elektronická komunikácia začína okamihom, kedy zákazník navštívi online obchod alebo zašle e-mail na adresu našej spoločnosti.

Nákup tovaru prostredníctvom e-obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov sa vykonáva v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákazník je povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém e-obchodu vyžaduje. Tieto údaje budú použité iba pre vnútornú potrebu systému e-obchodu a spoločnosť GOLEM TECH, s. r. o. (ďalej uvádzaná ako GOLEM TECH) ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Pri registrácii môže každý zákazník zadať svoje prístupové meno a heslo, ktorým sa bude pri budúcich nákupoch hlásiť v systéme e-obchodu. Pri každom ďalšom nákupe stačí zadať iba svoje prístupové meno a heslo a nie je potrebné znova vypĺňať osobné údaje.

Váš členský účet


Registráciou na našu stránku, resp. do nášho online obchodu, preberáte zodpovednosť za dodržiavanie dôvernosti o Vašom prihlasovacom mene a hesle a prijímate zodpovednosť za všetky aktivity, ktoré sa dejú pod vašim účtom alebo heslom.
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za zneužitie Vášho prístupového mena a hesla pri nedodržané dôvernosti z Vašej strany.


Objednávanie tovaru

Po objednaní tovaru stlačením tlačidla Vložiť do košíka a zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Po naplnení košíka má zákazník na výber spôsob dopravy.

Po kliknutí na príkaz Potvrdiť objednávku objednávku bude objednávka zaregistrovaná v systéme čím zároveň vzniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou GOLEM TECH. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

Realizovanie objednávky


Na základe elektronických objednávok kupujúceho sa realizujú jednotlivé kúpne zmluvy. Pre akceptáciu objednávky predávajúcim je potrebné, aby obsahovala tieto základné náležitosti:

- identifikačné údaje kupujúceho t.j. názov a sídlo spoločnosti podľa obchodného, resp. živnostenského registra, IČO, IČ DPH, resp. pri fyzickej osobe meno, priezvisko a adresu kupujúceho,
- jednoznačné určenie predmetu objednávky t.j. kód produktu,
- kontaktné údaje kupujúceho /telefón, email/,
- určený spôsob platby,

- určený spôsob dopravy,

- presnú adresu dodania tovaru.

Potvrdenie objednávky

Po úspešnom objednaní tovaru bude objednávka potvrdená emailom , v prípade dopravy tovaru kuriérskou službou bude do Vami uvedeného emailu zaslaná proforma faktúra so splatnosťou do 7 dní. Tovar dodaný kuriérskou službou je spravidla expedovaný do 2 dní po zaregistrovaní úhrady (pokiaľ je tovar dostupný na sklade). Pri priamom vklade na účet sa úhrada započíta ešte v ten deň, pri platbe prevodom to trvá približne 2-3 dni. Číslo účtu: 2621760626/1100. Odporúčame overiť si dostupnosť tovaru e-mailom na adrese:

predajna@golemtech.sk Ak zákazník neuhradí proforma faktúru do doby splatnosti, systém ju označí za neplatnú a zároveň zaniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou GOLEM TECH.

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude distribútorom účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry.

UPOZORNENIE

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy GOLEM TECH.

V prípade neuhradenej pohľadávky si firma GOLEM TECH vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianskeho zákonníka uplatniť si záložné právo na nevybavenie reklamácií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované.

Spoločnosť GOLEM TECH garantuje ceny z proforma faktúry (objednávky) v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti a v prípade korektnej funkčnosti systému e-obchodu.

V iných prípadoch si spoločnosť vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude zákazník vždy vopred informovaný.

Spoločnosť GOLEM TECH sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 dní od uhradenia proforma faktúry. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, zákazníkovi bude ponúknutá možnosť zrušenia objednávky. Zároveň má zákazník nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď po prevzatí. Nárok tovar neprebrať vzniká aj vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný.

Stornovanie objednávky a storno poplatky


Objednávku je možné stornovať bez sankcie iba v deň objednania. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na adrese: predajna@golemtech.skV prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, keď kupujúci tovar neprevezme v definovanom termíne od zásielkovej služby alebo od tretej strany, je kupujúci povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 15 €
bez DPH.
Nebezpečenstvo straty

Všetky predmety zakúpené cez online obchod spoločnosti GOLEM TECH sú v súlade s dohodou o doprave. To znamená, že riziko zo straty tovaru a nárok na tento tovar prechádza na Vás až po jeho prevzatí.

Spôsob platby a dopravy a cena balného

a) v hotovosti

- pri prevzatí tovaru v našej predajni

- cena uvedená v objednávke je konečná

b) platba vopred na účet

- ak je tovar doručovaný kuriérskou službou, je účtovaná cena za doručenie v sume 4,80 € s DPH.

Dodanie tovaru a lehoty

Kuriérska služba UPS (dodanie do 48 hodín od zaregistrovania platby za objednaný tovar).

Prevzatie tovaru v našej predajni.

Vo všetkých prípadoch ako dodací a záručný list slúži faktúra.Cena dopravného bude fakturovaná spolu s tovarom. V prípade zmeny prepravného bude zákazník o tejto zmene vopred informovaný e-mailom alebo telefonicky.Ceny produktov

Ceny produktov sú uvedené na stránke online obchodu. Zobrazené sú ceny s DPH, aj bez DPH.


Právo na odstúpenie od zmluvy


V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.


Kupujúci je v zmysle § 12 ods. 5 citovaného zákona oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku do 7 dní od prevzatia plnenia.


Postup a podmienky pri odstúpení od zmluvy:


- musí byť uskutočnené písomnou formou – vyhotovením listiny,
- musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho,
- musí byť kompletný, zabalený, nepoškodený, určený na ďalší predaj.

- musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že zmluvou uzavretou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku sa rozumie zmluva, pri ktorej nedošlo k osobnému kontaktu alebo jednaniu zmluvných strán pri alebo v súvislosti s jej uzatvorením.


Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa sa rozumie tovar zhotovený na základe jeho požiadavky s odlišnými parametrami (konfiguráciou), ako je ponúkaný predávajúcim v základnom vyhotovení a výbave.Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku najmä v nasledujúcich prípadoch:


a) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty 7 dní,
b) ak ide o predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c) ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
d) ak ide o predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil.


Oprávneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.


Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, s jeho reklamačným poriadkom a že s týmito súhlasí.

Košík
Počet kusov : 0
Počet položiek : 0

Suma:
EUR : 0,00 s DPH
Akcie
Ak ste niekde našli lepšiu cenu na niektorý náš produkt, dajte nám o tom vedieť!

Názov produktu:

Info o lepšej cene:

Kontrolný reťazec:

diskusia
Prosím opíšte len červené znaky.